Privace Statement

Dit is het Privacy Statement van Van Wad tot Stad gevestigd te Fraaneker. Van Wad tot Stad spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op de website gaat u er mee akkoord dat Van Wad tot Stad uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

De door u op onze website aangeboden gegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken. Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen ook onze samenwerkende partners worden geïnformeerd. Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, managementinformatie en voor het ontwikkelen van producten en diensten. U heeft recht op inzage in en correctie van de door ons verwerkte persoonsgegevens welke betrekking hebben op u zelf. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken of als u wenst dat wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen, kunt u een verzoek hiertoe richten aan onze klantenservice, via e-mail: info@vanwadtotstad.nl of per post: Van Wad tot Stad t.a.v. klantenservice, Het Want 2, 8802 PV Franeker.

Op verzoek verlenen wij u ook toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie en/of deze informatie wenst te corrigeren, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice.

Internet

De informatie die ontstaat door uw gebruik van het Internet wordt door ons gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, waaronder de inhoud en diensten van onze websites en als marketinginformatie. Onze websites bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het naleven van de privacy regelgeving door, noch voor de inhoud van deze websites.

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres). Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.

U heeft op uw eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Wad tot Stad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  info@vanwadtotstad.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Communicate 4 Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

Wijzigingen

Van Wad tot Stad behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U dient met enige regelmaat dit document te controleren om kennis te nemen van de meest recente versie. Deze versie dateert van juni 2020.